Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία «Elephant Consulting GmbH» είναι πλήρως ενημερωμένη και έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σχετικά με την συλλογή, την χρήση, την διαβίβαση και την διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που ισχύει από την 25/5/2018, ακολουθώντας τη σχετική πολιτική απορρήτου δεσμευόμενη παράλληλα για την διασφάλιση, προστασία και επεξεργασία αυτών με κάθε τρόπο.
Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, αποθήκευση, χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από τον πελάτη, από τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) υπό το πλαίσιο οιασδήποτε συναλλαγής με αυτήν.
Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του πελατολογίου της Εταιρείας λαμβάνει χώρα υπό το πρίσμα των κάτωθι αρχών και με βάσει τούτες εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις μας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία. Αρχές επεξεργασίας: α) «Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια», β) «Περιορισμός του σκοπού» γ) «Ελαχιστοποίηση των δεδομένων» δ) «Ακρίβεια» ε) «Περιορισμός περιόδου αποθήκευσης» στ) «Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα» ζ) «Λογοδοσία» του υπευθύνου επεξεργασίας.
Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία είναι ενδεικτικά :
Ι.) Δεδομένα ταυτοποιήσεως, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, Α∆Τ, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπος γεννήσεως
II.) Δεδομένα επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό.
III.) Δεδομένα οικονομικής, περιουσιακής και οικογενειακής καταστάσεως, όπως ενδεικτικώς επάγγελμα, αποδοχές, εξαρτώμενα μέλη, εκκαθαριστικό σημείωμα, λοιπά στοιχεία φορολογικής και εισοδηματικής φύσεως (ενδεικτικώς έντυπα Ε1 και Ε9).
IV) Δεδομένα – Πληροφορίες που τυχόν συλλέγονται αυτόματα από το σύστημα του υπολογιστή του χρήστη/πελάτη, όπως διεύθυνση IP και άλλες τεχνικές πληροφορίες.
Κατά περίπτωση μπορεί να ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία, εφόσον όμως τα στοιχεία αυτά συνιστούν προϋπόθεση για την έναρξη ή συνέχιση μιας συγκεκριμένης ενέργειας ή συνεργασίας.
Η συλλογή και η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Εταιρεία είναι απαραίτητη για τη σύναψη της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης και τιμολόγησης.
Τυχόν μη συγκατάθεση του εντολέα προς την παροχή ή την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να οδηγήσει στην μη δυνατότητα περαιτέρω συνεργασίας με την Εταιρεία.

Τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται είτε με έντυπη είτε με ηλεκτρονική μορφή μέσω υπολογιστών, τηρουμένων πάντα των μέτρων ασφαλείας που ορίζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τηρούνται σε συγκεκριμένο αρχείο από την Εταιρεία σύμφωνα με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.
Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα για μια περίοδο μεγαλύτερη από ότι είναι αναγκαίο και διασφαλίζει ότι αυτά θα διαγραφούν με ασφάλεια.
Μετά την ολοκλήρωση των ενδεδειγμένων ενεργειών επιστρέφονται όλα τα έγγραφα στον εντολέα ή καταστρέφονται και διαγράφονται τα ηλεκτρονικά τηρούμενα αρχεία δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη τηρούνται κατόπιν εγκρίσεως που δίδεται από τον ίδιο για διάστημα έως πέντε (5) ετών από τη συλλογή αυτών.
Εφαρμοστέες πολιτικές που έχουν τεθεί προς συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ :

α) Δέσμευση των συνεργατών με ρήτρες εμπιστευτικότητας / εχεμύθειας
β) Προσδιορισμός και περιορισμός και καταγραφή των προσώπων που έχουν (φυσική ή ηλεκτρονική) πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, προσωπικά δεδομένα, αρχεία κ.α.
γ) Διαβαθμισμένη πρόσβαση στην πληροφορία με αντίστοιχη τεκμηρίωση (πολιτική πρόσβασης).
δ) Λήψη μέτρων ασφαλούς τήρησης και ελέγχου πρόσβασης.
ε) Πολιτική φυσικής ασφάλειας των χώρων του γραφείου και πολιτική «καθαρού γραφείου» («κλείδωμα φακέλων», κλείδωμα υπολογιστών, προστασία εκτυπώσεων κ.α.) Όλοι οι συνεργαζόμενοι της εταιρίας μας έχουν αποκτήσει μια σαφή εικόνα για την απόσταση που πρέπει να καλυφθεί προς τη συμμόρφωση, ενώ έχουν καταγραφεί τα κενά συμμόρφωσης (Gap Analysis).
Έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση ροής προσωπικών δεδομένων.
Έχει καταρτισθεί από τον Υπεύθυνο Προστασίας ΔΠΧ (DPO) της Εταιρείας πίνακας καταγραφής όλων των κατηγοριών προσωπικών δεδομένων, με τα αντίστοιχα υποκείμενα, τους αποδέκτες, τους τρόπους απόκτησης & τήρησης, τους σκοπούς επεξεργασίας και τυχόν διαβιβάσεις σε τρίτους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ COOKIES

Πρόκειται περί μικρών αρχείων κειμένου που αποθηκεύονται τοπικά στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης του χρήστη ο οποίος επισκέπτεται τη σελίδα της Εταιρείας. Οι διατάξεις (cookies) καθιστούν δυνατή την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο, χωρίς ωστόσο να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies αυτά δεν είναι απολύτως απαραίτητα για τη βασική λειτουργικότητα του ιστοτόπου, αλλά είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν εξατομικευμένη πλοήγηση.
Σκοπός μας είναι να παρέχουμε έναν χρηστικό και ταυτόχρονα εύκολο στην πλοήγηση ιστότοπο και τα cookies συμβάλλουν σε αυτό. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής ή απόρριψης αυτών από τον χρήστη της ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί.
Η Εταιρεία ακολουθεί πολιτική διαφάνειας ενημερώνοντας όλους τους επισκέπτες του ιστότοπου σχετικά με τη λειτουργία των cookies, προκειμένου όπως λάβει την σαφή συγκατάθεση τους. Εάν κάποιος εξ’ αυτών επιθυμεί εξατομικευμένο έλεγχο επίσκεψης του ιστότοπου, έχει την δυνατότητα να προσαρμόσει ανάλογα τις ρυθμίσεις.

Η Elephant Consulting διαθέτει δικό της κέντρο σεμιναρίων στη Ζαγορά Πηλίου. Το Project ζ είναι ένα διατηρητέο αρχοντικό στην εντυπωσιακή φύση του Πηλίου, όπου προσφέρουμε πολυήμερα εργαστήρια. Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονη ψηφιακή συνεδριακή τεχνολογία και διαθέτει δυνατότητες διαμονής, εστίασης και υπαίθριων δραστηριοτήτων.

Jonathan_haidt

Ο Jonathan Haidt είναι καθηγητής κοινωνικής ψυχολογίας στο Stern School of Business του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Στην έρευνά του ο Haidt εξετάζει τα διαισθητικά θεμέλια της ηθικής. Από το  2019 είναι μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών. Από το 2018 μελετά τη επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην παρακμή της ψυχικής υγείας των εφήβων και στην άνοδο της πολιτικής δυσλειτουργίας.

“My mission is to conduct research on moral psychology and use those findings to help people understand each other, and to help important institutions work better.”